کشت در بنتونیت کشاورزی محصولی را تولید کرد که در گینس ثبت شد

افزودن بنتونیت کشاورزی که به عنوان تهویه کننده خاک استفاده می شود، می تواند باعث تشکیل کلان دانه های خاک شنی، حفظ رطوبت و افزایش غلظت مواد مغذی خاک شود.

با این حال، دانش محدودی در مورد چگونگی تأثیر بنتونیت بر جوامع میکروبی خاک و ارتباطات متقابل بین اعضای جامعه مرتبط با محصولات کشاورزی، مانند ذرت در تولید مداوم در خاک‌های شنی وجود دارد.

تجزیه و تحلیل متابرکدینگ ناحیه اسپایسر 1 داخلی رونویسی شده قارچی (ITS1) و ناحیه V4 ژن 16S rRNA باکتریایی نشان داد که جوامع قارچی در مزارع ذرت شنی (که توسط Guehomyces، Alternaria و Mortierella تحت سلطه قرار دارند) در خاک‌های اصلاح‌شده با بنتونیت متنوع‌تر و فراوان‌تر بودند. آنهایی که اصلاح بنتونیت ندارند.

در مقابل، جوامع باکتریایی (که تحت سلطه پروتئوباکتری ها و اکتینوباکتری ها هستند) در هر دو شرایط دارای تنوع آلفای مشابهی بودند، اما بسیاری از اصناف عملکردی، از جمله آنهایی که به تخمیر و N-cycling وابسته بودند.

بنتونیت کشاورزی

در ساختار ترکیبی جامعه بین خاک ها با و بدون اصلاح بنتونیت به طور قابل توجهی متفاوت بودند. افزایش غلظت مواد مغذی خاک به دلیل افزودن بنتونیت یک عامل کلیدی مرتبط با تغییرات در جوامع باکتریایی بود.

با این حال، جوامع قارچی به شدت تحت تأثیر ظرفیت بنتونیت برای افزایش حفظ رطوبت خاک و افزایش توسعه کلان دانه‌ها قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل شبکه اکولوژیکی مولکولی رقابتی تر (62.1٪ از کل انجمن های قابل توجه) از انجمن های تعاونی (37.9٪) در میان اعضای جامعه میکروبی در همه خاک های مورد مطالعه را نشان داد.

مشاهده که فیتوپاتوژن های قارچی بازیابی شده از خاک های اصلاح شده با بنتونیت همبستگی منفی بیشتری (75.6٪) با باکتری ها و/یا قارچ های طبیعی طبیعی نسبت به خاک های غیربنتونیتی (65.2٪) داشتند، اگرچه گمانه زنی ها نشان می دهد که افزودن بنتونیت باعث افزایش قارچ خاک شد.

به طور خلاصه، مطالعه ما نشان داد که افزودن بنتونیت باعث افزایش بهره‌وری ذرت و تغییر شکل اصناف عملکردی میکروبی در خاک‌های شنی می‌شود که نتیجه بهبود ساختار خاک و همچنین حفظ آب و مواد مغذی است.

با این حال، تأثیر بلندمدت این اصلاحیه بر سرکوب خاک در برابر پاتوژن‌های گیاهی قارچی ارزش بررسی بیشتر دارد.