نبات چوبی گیاهی جوان مبتلا به دیابت را به کام مرگ کشاند

یکنواختی محتوی با خرد کردن 20 عدد نبات چوبی تست شد و مقداری معادل 100 میلی گرم نبات چوبی گیاهی وزن شده و در بالن حجمی 100 میلی لیتری ریخته شد و در بافر فسفات 100 میلی لیتری با pH 6.8 حل شد و یک شبه روی شیکر قرار گرفت.

فیلتر شد از آن 1 میلی لیتر محلول خارج شده و در فلاسک حجمی 100 میلی لیتری گرفته شد و حجم آن با بافر فسفات (PH 8/6) تا 100 میلی لیتر تنظیم شد. جذب با استفاده از اسپکتروفتومتر UV در طول موج 243 نانومتر اندازه‌گیری شد. با استفاده از بافر فسفات (pH 6.8) به عنوان خالی.

مطالعات انحلال آزمایشگاهی با استفاده از دستگاه تست انحلال USP نوع II، در 250 میلی لیتر بافر فسفات (pH 6.8) در دمای 0.5 ± 37 درجه سانتی گراد انجام شد و سرعت دست و پا زدن در 100 rpm ثابت شد.

نمونه برداری هر 5 دقیقه تا 30 دقیقه انجام شد و نمونه ها با استفاده از اسپکتروفتومتر UV در طول موج 243 نانومتر شناسایی شدند، توجه داشته باشید که برای حفظ شرایط سینک حجم های مساوی از نمونه جایگزین شد.

نبات چوبی گیاهی نمونه‌ها فیلتر شدند و محتوای دارویی نبات چوبی در هر نمونه پس از رقت‌سازی مناسب توسط اسپکتروفتومتر UV در طول موج 243 نانومتر آنالیز شد.

یک عدد  نبات چوبی از هر فرمول وزن شده و در هاون خرد شد. از این مقدار 1 گرم از نمونه توزین و به مدت 24 ساعت در خشک کن قرار داده شد. پس از 24 ساعت نمونه توزین می شود. میزان رطوبت با انتزاع وزن نهایی از وزن اولیه نمونه نبات چوبی تعیین می شود.

چهار نبات چوبی از هر دسته گرفته شد و تحت شرایط مختلف قرار گرفتند. این شامل تغییرات دما و رطوبت بود.

مطالعات پایداری در دمای 30 درجه سانتی گراد در رطوبت نسبی 65 درصد به مدت 45 روز انجام شد. محتوای دارو و آزمایشات ارگانولپتیک (ظاهر فیزیکی) برای نشان دادن تأثیر این شرایط بر شکل دوز انجام شد. محتویات دارو توسط اسپکتروفتومتر UV در λmax 243 نانومتر تعیین شد.

خواص فیزیکی و شیمیایی نبات چوبی همانطور که قبلا ذکر شد تعیین شد، نقطه ذوب بین 168 تا 170 درجه سانتی گراد بود.